Nutid

Nutid


Av byns totala markareal ägs bara 25 % av byborna. Resterande 75 % ägs av utboende markägare, varav SCA är den största. Ökat samarbete mellan byborna och de utboende fastighetsägarna skulle med säkerhet främja byns utveckling.

 

Det finns c:a 90 bostadshus i byn, varav 50 har permanentboende. Resterande 40 hus är fritidshus och 10 - 15 obebodda hus. Det finns flera vackert belägna mangårdsbyggnader från 1800-talet som borde bevaras som kulturminnesmärken.

 

Jordbruket i byn omfattar 230 ha åker, som brukas av tio jordbrukare för kornodling och vall. Huvuddelen av åkern brukas av två jordbrukare från grannbyn Prästmon.

 

Byns befolkning är 120 personer fördelade på 50 hushåll. Andelen unga och medelålders personer är större än i Sollefteå kommun som helhet. Alla bor i rymliga hus. Ingen bor i lägenhet. 75 % av hushållen har vedeldning. 20 % får vatten från egen brunn, 80 % får vatten genom en gemensam vattenförening från en källa i skogen.


2/3 av befolkningen arbetar eller går i skola på annan ort, huvudsakligen i Sollefteå. 11 % är egenföretagare, 20 % är pensionärer. Samhällsservice som skola, post och affär saknas i byn och får sökas i Sollefteå. Busskommunikation finns fem dagar i veckan. 86 % av hushållen har egen bil.


Jakt är ett stort fritidsintresse. Det finns 10 registrerade älgjaktslag på byns mark. 44 % av hushållen har hund, 42 % har katt. Fiske är också populärt. 22 % av hushållen har fiskerätt i älven och kan fiska lax och öring i älven under sommaren/hösten. Hästar och ridning är populärt, särskilt bland kvinnor/flickor.

 

Lökoms byalag sköter och driver bygdegården, Simsjöbadet, bastustugan vid älven samt anordnar olika aktiviteter i byn och driver frågor som berör storbyn Lökom.