Nutid

Nutid


Av byns totala markareal ägs bara 25 % av byborna. Resterande 75 % ägs av utboende markägare, varav SCA är den största. Ökat samarbete mellan byborna och de utboende fastighetsägarna skulle med säkerhet främja byns utveckling.

 

Det finns c:a 90 bostadshus i byn, varav 50 har permanentboende. Resterande 40 hus är fritidshus och 10 - 15 obebodda hus. Det finns flera vackert belägna mangårdsbyggnader från 1800-talet som borde bevaras som kulturminnesmärken.

 

Jordbruket i byn omfattar 230 ha åker, som brukas huvuddelen av jordbrukare Daniel Sahlèn.

 

Byns befolkning är 120 personer fördelade på 50 hushåll. Andelen unga och medelålders personer är större än i Sollefteå kommun som helhet. Alla bor i rymliga hus. Ingen bor i lägenhet. 75 % av hushållen har vedeldning. 20 % får vatten från egen brunn, 80 % får vatten genom en gemensam vattenförening från en källa i skogen.


2/3 av befolkningen arbetar eller går i skola på annan ort, huvudsakligen i Sollefteå. 11 % är egenföretagare, 20 % är pensionärer. Samhällsservice som skola, post och affär saknas i byn och får sökas i Sollefteå. Busskommunikation finns fem dagar i veckan men bara 2 turer om dagen och då skolbusstiden. 86 % av hushållen har egen bil.


Jakt är ett stort fritidsintresse. Det finns 10 registrerade älgjaktslag på byns mark. 44 % av hushållen har hund, 42 % har katt. Fiske är också populärt. 22 % av hushållen har fiskerätt i älven och kan fiska lax och öring i älven under sommaren/hösten. Hästar och ridning är populärt, särskilt bland kvinnor/flickor.

 

Lökoms byalag sköter och driver bygdegården, Simsjöbadet, bastustugan vid älven samt anordnar olika aktiviteter i byn och driver frågor som berör storbyn Lökom.